Framsókn svarar spurningum LH

Guðrún Valdimarsdóttir, frambjóðandi Framsóknarflokksins.
Guðrún Valdimarsdóttir, frambjóðandi Framsóknarflokksins.
Landssamband hestamannafélaga boðaði til fundar í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 20. apríl þar sem mættu fulltrúar allra stjórnmálaflokkanna sem bjóða fram til þings. Haraldur Þórarinsson, formaðu LH, kynnti þingmönnum tilgang og markmið sambandsins og skýrði í megindráttum starfssemi þess. Landssamband hestamannafélaga boðaði til fundar í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 20. apríl þar sem mættu fulltrúar allra stjórnmálaflokkanna sem bjóða fram til þings. Haraldur Þórarinsson, formaðu LH, kynnti þingmönnum tilgang og markmið sambandsins og skýrði í megindráttum starfssemi þess.

Allir stjórnmálaflokkarnir höfðu áður fengið sendan spurningalista með sjö spurningum frá LH, sem varða hagsmuni hestamanna. Óskað var eftir svörum við öllum spurningunum. Á fundinum fór Haraldur yfir spurningalistann og svaraði fyrirspurnum frá frambjóðendum, sem sýndu málinum mikinn áhuga. Svör flokkanna verða birt hér á heimasíðu LH um leið og þau berast.

Hér með birtast svör frá Guðrúnu Valdimarsdóttur, frambjóðanda FRAMSÓKNARFLOKKSINS:

INNGANGUR:

Spurningar til stjórnmálaflokka frá Landsambandi hestamannafélaga fyrir alþingiskosningarnar 2009.

Landssamband hestamannafélaga (LH) er þriðja stærsta sérsambandið innan ÍSÍ.  Reynslan sýnir að um þrír til fjórir aðilar fylgja hverjum þeim sem skráður er í félagi í hestamannafélag.  Félagar í LH eru nú um 12.000 sem þýðir að um 35.-40.000 manns stundi hestamennsku reglulega hérlendis.
Landsmót hestamanna er einstakur íþróttaviðburður og sá eini á Íslandi sem dregur að sér hátt í 15 þúsund gesti, þar af er um fjórðungur erlendir gestir sem sækja Ísland gagngert heim vegna viðburðarins.  Hestamennska er ein fjölskylduvænasta íþrótt sem um getur.  Í hestamennsku þekkist ekki kynslóðabil, allir geta stundað hestamennsku saman.  Allir finna eitthvað við sitt hæfi og getu; íþróttakeppni, gæðingakeppni, útreiðar, náttúruskoðun eða að eiga rólega stund með hestum sínum eftir amstur dagsins. 

Í aðdraganda kosninga vorið 2009 fer stjórn Landsambands hestamanna fram á það við þá sem bjóða fram lista til alþingis að þeir svari nokkrum spurningum er varða hagsmuni hestamanna.

1.    Er þinn flokkur tilbúinn  til þess að tryggja í vegalögum að reiðvegir séu flokkaðir þannig að réttur hestamanna sé tryggður á ákveðnum (götum) vegum og þá um leið umferð mótorknúinna ökutækja bönnuð nema sem um getur í 5. gr. a. 1.mgr. umferðalaga?

Greinargerð: Fallið hafa dómar sem eru þess eðlis að þeir tryggja ekki umferð og öryggi hestamanna á þeim vegum sem þeim eru ætlaðir sér í lagi er átt við akstur vélknúinna ökutækja einkum torfæruhjóla.

Svar:
Já, Framsóknarflokkurinn vill beita sér fyrir því.  Framsóknarflokkurinn telur mjög mikilvægt að öryggismál tengd reiðvegum verði tekin til endurskoðunar til að tryggja rétt reiðmanna á vegum þeim ætluðum.  Samhliða þarf auðvitað skoða þarfir annarra s.s. þeirra sem fara um á vélknúnum ökutækjum

2.    Árlega skapast gjaldeyristekjur upp á 12 til 14 milljarða króna í kringum íslenska hestinn og hestatengda ferðaþjónustu.  Er þinn flokkur tilbúinn að beita sér fyrir auknu fé til reiðvegamála t.d. ½ til 1% af þeim gjaldreyri sem hestamennskan skapar?

Greinargerð:  Á undanförnum árum hefur fé til vegamála aukist stórlega og ber að þakka það.  Hins vegar hefur þeim sem stunda hestamennsku fjölgað stórlega á undanförnum árum og þar með þörfin fyrir reiðvegi einnig.  Á síðasta ári var sótt um fjármagn að upphæð 300 milljónir til reiðveganefndar LH en einungis er til ráðstöfunnar á samgönguáætlun 2007 til 2010  um 60 milljónir á ári.  Dugir það fé vart til viðhalds núverandi reiðvega hvað þá nýlagna.

Svar:
Framsóknarflokkurinn telur mjög mikilvægt að auka fé til reiðvega.  Trúlega er rétt að það sé gert með þrennum hætti.
a.    Sérstakar fjárveitingar til nýframkvæmda og þar þarf að skoða sérstaklega verka- og kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
b.    sérstakar fjárveitingar til viðhalds eldri reiðvega.
c.    Sérstakar fjárveitingar til reiðvega vegna nýlagningar vega.  Allt of oft hefur það gerst að reiðvegir hafa gleymst þegar gengið er í að leggja slitlag á eldri vegi og samhliða nýjum stofnbrautum.  Þó ber að skoða sérstaklega að flytja reiðvegi frá stofnbrautum sjá spurningu 3.

Erfitt er að nefna ákveðna upphæð í þennan málaflokk og trúlega er ekki skynsamlegt að binda þær hlutfalli af útflutningverðmæti.  Nær væri að kortleggja þörfina og gera áæltun um að ljúka brýnustu framkvæmdum á t.d. 5 árum. Að endingu er rétt að minna á að flokkurinn telur mjög mikilvægt að verja rétt reiðgötunnar í aðalskipulagi sveitarfélaga

3.    Telur þinn flokkur ástæðu til að færa reiðvegi frá umferðarþungum akvegum?

Greinargerð:  Í dag liggja flestir reiðvegir samsíða þungum umferðaræðum bæði innan þéttbýlis sem utan.  Á þessum reiðvegum er oft mikil umferð ríðandi fólks einkum í næsta nágrenni við þéttbýlið.

Svar:
Framsóknarflokkurinn telur það mjög mikilvægt, ekki síst vegna öryggismála.  Í einhverjum tilfellum getur það verið erfitt vegna eignarhaldi á landi en þennan möguleika á að skoða í hvert sinn sem farið er í framkvæmdir.

4.    Er þinn flokkur tilbúinn að beita sér fyrir því að hestaíþróttir verði viðurkenndar sem sérstök námsbraut í framhaldsskólakerfinu, þannig að þeir sem ljúka þar námi öðlist réttindi til t.d. tamninga, þjálfunar og að taka að sér og leiða hópa í ferðamennsku á hestum ?

Greinargerð:  LH bindur miklar vonir við samstarf  sitt og Fjölbrautaskóla Suðurlands um rekstur tveggja ára námsbrautar sem menntamálaráðherra  heimilaði, en þar er  reynt að finna grundvöll til reksturs tveggja ára almennrar hestabrautar þar sem nemenur útskrifast sem hestasveinar eða tamningarsveinar.  Gengur rekstur þessarar brautar vel og lofar góðu.
     Nú er mikil vöntun á fólki til starfa tengdum íslenska hestinum. Finnst okkur þetta  því vera í anda þess sem mjög er til umræðu í menntamálum þ.e. að koma á verklegu námi þar sem ekki þarf að búa til eftirspurnina.  Þá má minna á að íslenski hesturinn tengist mjög menningu okkar Íslendinga og er þetta því einnig sögu og menningartengt nám.

Svar:
Framsóknarflokkurinn vill skoða leiðir til að efla kennslu í hestaíþróttum við framhaldskólana.  Þetta hefur einnig verið reynt við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki og verið ánægja með það þar.  Þessi kennsla er hins vegar fjárfrek og erfitt að bjóða hana öllum nemendum.  Framsóknarflokkurinn vill taka þátt í að þróa þetta áfram við ákveðna skóla og eftir atvikum tengja þetta öðru námi í hestaíþróttum og hrossarækt við háskólana á Hvanneyri og á Hólum

5.    Er þinn flokkur tilbúinn eftir kosningar til að skoða skattalegt umhverfi hestamennskunnar með það að markmiði að minnka kostnað þeirra sem stunda hestamennsku?

Greinargerð:  Mikil óánægja er innan hestahreyfingarinnar með misjafna álagningu fasteignagjalda á hesthús þar sem þau eru ýmist flokkuð í A eða C flokk, þ.e. eftir því hvort þau standa á lögbýli eða innan þéttbýlis.  Stjórn LH telur að það gæti verið til bóta að lækka skatta á vissum þáttum tengdum  hestamennsku og reyna þannig að ná niður kostnaði og um leið að gera viðskipti tengdum hestamennskunni sýnilegri.  Lækkun kostnaðar í greininni eykur frekar á nýliðun í greininni og er þá sérstaklega horft til fjölskyldufólks.

Svar:
Fasteignagjöld eru einn aðaltekjupóstur sveitarfélaga.  Mjög misjafnt er hvernig sveitarfélög nýta þennan tekjulið gagnvart hestamönnum.  Erfitt er fyrir ríkið að skipta sér af því hvernig sveitarfélög nýta sinn lögboðna rétt til tekjuöflunar. Framsóknarflokkurinn getur ekki gefið út eina línu í þessu máli á landsvísu en beinir því til hestamanna að skoða þessi mál í samráði við sína fulltrúa í sveitarstjórnum.

6.    Er þinn flokkur tilbúinn til að beita sér fyrir lagabreytingu þannig að allir þeir sem eiga og rækta íslenska hestinn sitji við sama borð þegar kemur að ákvarðanatöku m.a. um ræktunarmarkmið íslenska hestsins og á hvaða rannsóknir tengdar íslenska hestinum skuli lagðar áherslur á, á hverjum tíma?

Greinargerð:  Í dag er þetta þannig að í lögum er kveðið á um að þú verðir að vera lögbýlingur til að geta setið í Fagráði en þar eru ákvarðanir teknar um ræktunarmarkmið og  þróunarstarf í hrossarækt.  Í dag eru  60 - 70% þeirra sem stunda hrossarækt ekki lögbýlingar heldur búa í þéttbýli og finnst félögum innan LH það algerlega ótækt að mismuna fólki með þessum hætti þar sem það er heimilt að halda hestinn í þéttbýli.

Svar:
Sé sagan skoðuð kemur í ljós að mjög miklar framfarir hafa átt sér stað við ræktun, tamningar og meðferð hestsins.  Þar koma margir aðilar að, ekki síst LH.  Jafnvel þó hluti félaga í LH séu ekki kjörgengir í fagráð eru félagstengsl í hrossaræktinni og hestamennskunni mjög samofinn og ekki vafi að hlustað er grant eftir sjónarmiðum félaga í LH þegar teknar eru ákvarðanir um ræktunarmarkmið og fleira.
Hrossarækt er órjúfanlegur hluti af íslenskum landbúnaði.  Þó ánægjulegt sé hversu margir hafa komið til liðs við búgreinina og stutt hana af ráðum og dáð þá telur flokkurinn ekki rétt að gera grundvallarbreytingar á hrossarækt, einni búgreina.  Þó mætti vel hugsa sér að LH hefði fast sæti í Fagráði sem samtökin gætu ráðstafað til ræktenda í þéttbýli.

7.    Er þinn flokkur tilbúinn að beita sér fyrir því að LH njóti sömu meðferðar af hálfu ríkisvaldsins og t.d. önnur félagasamtök sem ríkið styrkir til mótahalds um landið?

Greinargerð:  Við rekstur síðustu þriggja landsmóta hefur verið greitt til svæða og í löggæslukostnað milli 40 - 50 milljónir sem er að mati okkar alltof  há upphæð þar sem við þurfum að skattleggja okkar félagsmenn og aðdáendur íslenska hestsins til að halda þessar fjölskyldu og íþróttahátíðir sem landsmót eru og eru einnig snar þáttur í menningu okkar.  Á sama tíma eru haldnir aðrir íþróttaviðburðir þar sem allur undirbúningur mótssvæða er greiddur af ríki og sveitarfélögum og öllum boðið frítt inn.

Svar:
Framsóknarflokkurinn hefur opinberlaga beitt sér fyrir því að mótahald hestamanna sitji við sama borð og önnur íþróttamót t.d. með tilliti til kostnaðs við löggæslu.
Framsóknarflokkurinn hefur beitt sér fyrir auknum stuðningi við hestaíþróttir s.s. með framlögum vegna uppbyggingar reiðhalla og reiðkennsluhúsa. Framsóknarflokkurinn vill skoða það að íþróttamannvirkjasjóður komi að uppbyggingu íþróttasvæða fyrir hestaíþróttir.
Ríki og sveitarfélög hafa sett verulegar fjárhæðir í þessa uppbyggingu en ljóst er að sá stuðningur er æði misjafn eftir svæðum. Skoða þarf í samstarfi aðila hvernig má setja samræmdar reglur um þessa uppbyggingu.